Friday, September 2, 2011

Venice: Warriors of the Rainbow: Seediq Bale Premiere Red Carpet

(Sept.1)
Vivian Hsu

Vivian Hsu, Wei Te-Sheng

Umin Boya (Ma Chih-Hsiang)


Luo Mei-Ling

Vivian Hsu, Wei Te-Sheng, Luo Mei-Ling

Jimmy Huang, Umin Boya, Luo Mei-Ling, Da Ching, Landy Wen, Wei Te-Sheng, John Woo and wife, Vivian Hsu, Ando Masanobu, Lin Ching-Tai

John Woo
Landy Wen

Umin Boya

Vivian Hsu


Ando Masanobu, Vivian Hsu

Umin Boya, Luo Mei-Ling

Da Ching, Landy Wen


(Sina)

No comments: