Friday, November 26, 2010

Sacrifice - Beijing Press Conference

(Nov.26) Chen Kaige and the cast of Sacrifice attended the Beijing press conference for the media preview screening.
Producer and director: Chen Hong, Chen Kaige

Ge You, Chen Kaige

Hai Qing

Wang Xueqi, Huang Xiaoming

Wang Han, Ge You

Zhang Fengyi, Peng Bo

Zhao Wenhao, Chiu Man-Cheuk (Vincent Zhao)

Huang Xiaoming, Ge You, Chen Kaige, Wang Xueqi, Hai Qing

Hai Qing, Ge You, Wang Han, Chen Kaige, Wang Xueqi, Huang Xiaoming, Chen Hong


(Sina), (Xinhua)

No comments: