Tuesday, April 5, 2011

Deadly Will - Premiere, Press Conference Photos

(Apr.5)


Director Hou Liang (right)

Guo Tao

Han Xue, Guo Tao 

Patrick Tam

Han Xue


Liu Xiaohu, Han Xue, Guo Tao, Patrick Tam Yiu-Man

Liu Xiaohu

Patrick Tam

Liu Wei Wei
Guo Jin, Liu Xiaohu

Lee Kin-Yan, Liu Xiaohu, Han Xue, Patrick Tam

Han Xue

Han Xue, Guo Tao(Sina), 2, 3

No comments: