Thursday, April 7, 2011

Law of Attraction - More Stills

Zhang Jingchu, Guo Tao

Guo Tao

Duan Bowen, Huang Huan

Huang Huan

Karen Mok, Leon Dai


Zhang Jingchu

Bai Baihe, Wen Zhang

No comments: