Tuesday, August 16, 2011

Overheard 2 - Beijing Premiere Red Carpet

(Aug.15)

Felix Chong, Alan Mak

Huang Yi
Daniel Wu

Lau Ching-Wan


Guest Zhou Xun

Huang Xiaoming

Director Zhang Meng (The Piano in a Factory)

Feng Xiaogang

Director He Ping
(Sina), 2, 3

No comments: