Tuesday, August 9, 2011

Yang Family Generals - Character Paintings

From Frankie Chan's Yang Family Generals (aka Lady Generals of the Yang Family)

Cecilia Cheung (Mu Guiying)

Richie Ren (Yang Zongbao)

Chen Zihan 

Wang Ti (Yang Jin Hua)

Cheng Pei-Pei (She Taijun)

Liu Dong 

Liu Xiaoqing (Princess Chai)

Yu Na 

Jin Qiaoqiao

Yang Zitong
Zhao Qianyu(Sina)

No comments: