Tuesday, December 28, 2010

If You Are The One 2 - Hong Kong Premiere

Hong Kong premiere of If You Are the One 2 (Dec.27)

Ge You, Shu Qi, Feng Xiaogang

Ge You

Ge You, Feng Xiaogang
Shu QiMaggie Lee Man-Kwan

Stephen Fung

(Sina), 2

No comments: