Thursday, April 15, 2010

After Shock - Press Conference

Xu Fan

Zhang Jingchu


An emotional Xu Fan

Li Chen

Director Feng Xiaogang

Xu Fan and 'daughter'


Li Chen

Huayi CEO Wang Zhanglei

Cast 'family portrait'

Apr.15 (Sina)

No comments: