Thursday, April 29, 2010

Double Life - Shanghai Publicity Stop

Daniel Chan Hiu-Tung (Chen Xiaodong)Zhang Jingchu


Kong Wei

Yuan Wenkang

Deng Jiajia

Director Ning Jing

Sister Lotus, Yuan Wenkang, Zhang Jingchu, Ning Ying, Daniel Chan Hiu-Tung

Sister Lotus

Zhang Jingchu

1 comment:

duriandave said...

Go Sister Lotus! I'm just now learning her Internet notoriety. ;D