Monday, March 21, 2011

The Man Behind the Courtyard House - 7 New Character Posters

Simon Yam

Huang Shengyi

Zhang Jingchu

Chen Sicheng

Wei Zi

Hao Lei

Yu Shaoqun

(Sina), 2

No comments: