Friday, March 4, 2011

Underdog Knight 2 - He-Man Press Conference

Underdog Knight 2 is now "He-Man"?

Director Ding Sheng (Little Big Soldier)

Zhang Zilin, Liu Ye

Steve Yoo Seung-Jun (Little Big Soldier)

Vincent Chiao (Jiao Enjun)

Liu Hailong

Xu Dongmei (Little Big Soldier)

Director Ding, Steve Yoo, Sheng Zhang Zilin, Liu Ye, Liu Hailong, Vincent Chiao, Xu Dongmei

Crew and guests in front of poster

No comments: