Monday, August 30, 2010

10th Changchun Film Festival (2)

More photos from the Changchun Film Festival
Zhao Wei

Zhao Wei

Liu Yifei

Qin Lan

Siqin Gaowa

Lin Peng, Arthur Wong, Wang Danyi Li
Louis Fan Siu-Wong

Nick Cheung

Popular Russian singer Vitas

(Xinhua), 2

No comments: