Saturday, June 12, 2010

Shanghai International Film Festival - Grand Opening Red Carpet Pt2

Zhang Jingchu


Huang Xiaoming, Zhang Jingchu (Flirting Scholar 2)

Yao Chen (Outstanding Love, Love in Cosmo)

Vivian Wu

Li Bingbing

Tokaka Tokiwa

Li Xiaoran (Driverless, East Wind, Rain)

Barbie Hsu (Reign of Assassins)

Zhao Wei

Lin Peng (Little Big Soldier, Break Up)

Pace Wu (Reign of Assassins)

Angeles Woo (Wu Feixia, John Woo's daughter)(Reign of Assassins)

Yvonne Yung Hung and daughter

More to come...

No comments: