Saturday, June 5, 2010

After Shock - Harper's Bazaar Men's Style

Zhang Guoqiang, Feng Xiaogang, Li ChenLi Chen

Zhang Guoqiang

Feng Xiaogang

Li Chen, Zhang Guoqiang
(Sina)

No comments: