Friday, July 16, 2010

Aftershock - Harbour Plaza Metropolis

The cast of Aftershock are in Hong Kong promoting the film.

Feng Xiaogang

Xu Fan, Zhang Jingchu

Xu Fan

Zhang Jingchu

No comments: