Wednesday, July 14, 2010

Dragon and Phoenix Inn - Trailer Release Press Conference

Film opens August 19.

Richie Jen, Barbie HsuBarbie Hsu, Gong Xinliang

Barbie Hsu

Huo Siyan

Director Chung Shu-Kai
Law Kar-Ying, Pan Chang-Jiang


Huo Siyan, Richie Jen, Barbie Hsu, Gong Xinliang, Law Kar-Ying

No comments: