Monday, July 19, 2010

Sexy Gong Xinliang - Dragon and Phoenix Inn

Gong Xinliang (MiuMiu) plays a sexy seductress in Dragon and Phoenix Inn.

Gong Xinliang and Richie Jen
(Sina)

No comments: