Tuesday, July 13, 2010

Aftershock - Beijing Press Conference

Huayi Chairman Wang Zhongjun


Feng Xiaogang

Xu Fan

Chen Daoming

Zhang Jingchu

Feng Xiaogang, Xu Fan
Zhang Jingchu, Chen Daoming

Zhang Guoqiang

Li Chen, Wang Ziwen

Wang Ziwen

Zhang Jingchu

Zhang Jiajun

Zhang Zaifen


(Sina), 2

No comments: