Thursday, May 13, 2010

Chongqing Blues - Cannes Premiere


He Yumeng, Li Lingyu, Fan Bingbing, Wang Xiaoshuai, Qin Hao, Li Feier, Zi Yi

Fan Bingbing

Li Lingyu, He Yumeng (behind)

He Yumeng
Li Fei-Er

Zi Yi

Fan Bingbing

Wang Xiaoshuai
Fan Bingbing, Wang Xiaoshuai, Qin Hao

Wang Xiaoshuai, Qin Hao, Li Fei-Er

No comments: