Wednesday, September 16, 2009

Zhang Yimou's Three Guns

Sun Honglei
Yan Ni
Xiao Shenyang
Zhang Yimou's Lunar New Film Three Guns has been keeping a low profile in the publicity department. (Sina.com) 

No comments: